ยอดเข้าชม : 6723

สร้างเมื่อวันที่ : 19/07/2017 10:29:34

แก้ไขล่าสุด : 14/07/2024 07:07:06

ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานราชการ: ผลิตกล้าหญ้าแฝกพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนบนพื้นที่ต้นน้ำลำธาร รวมทั้งอบรม สาธิต และศึกษาวิจัยการใช้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เปิดให้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเป็นบุคคล หรือหมู่คณะ ตามวันและเวลาราชการ

ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 1  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัดของ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจ คือ

(1)   สาธิตกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ เพื่อการศึกษาดูงานแบบครบวงจร

(2)   ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้

(3)  อบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้หญ้าแฝกให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ผู้นำชุมชน      เกษตรกร เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป

(4) รณรงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เห็นคุณค่าของหญ้าแฝก

(5)  ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมหญ้าแฝกกับหน่วยงานภายในและภายนอกตลอดจนองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เวลาเปิด - ปิด :

08.30-16.30

ติดต่อเรา

ที่อยู่
220, หมู่ที่ 1 หมู่บ้านโป่งแยงใน ตรอก/ซอย -, ถนน - ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่, 50180
เบอร์โทรศัพท์
053-218641
Email
vetiver_forest1cm@hotmail.co.th

แผนที่และการเดินทาง