ยอดเข้าชม : 5094

สร้างเมื่อวันที่ : 19/07/2017 10:42:02

แก้ไขล่าสุด : 13/07/2024 20:03:01

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

เกษตรปลอดถัย วัฒนธรรมเด่น คนในหมู่บ้านน่ารัก

    ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ เป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีจุดประสงค์หลักในการจัดตั้งคือนำความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่ชุมชนชาวเขา สร้างอาชีพและรายได้ที่เพียงพอแก่การยังชีพ อีกทั้งสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าและการปลูกฝิ่น

       ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 990 เมตร พื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 23.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,743 ไร่ ครอบคลุม 1 หมู่บ้าน 204 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 1,971 คน เป็นชาวเขาม้งทั้งหมด ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีความชันค่อนข้างสูง อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส

    ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงาน  เกษตรกร ชุมชน และหน่วยงาน เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ที่เป็นเทคโนโลยีที่พึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องนำเข้าผสมผสาน ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเอง ป้องกันทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกด้าน ตามความต้องการของชุมชนภายใต้บริบทที่เหมาะสม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

    ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านเทคโนโลยีการปลูกพริกหวานภายใต้ระบบโรงเรือน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  EUREP GAP และ GLOBAL GAP ศูนย์ฯ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกมะเดื่อฝรั่ง องุ่นดำไร้เมล็ด เคพกูสเบอรี่ ราสพ์เบอรี่  เป็นต้น

เวลาเปิด - ปิด :

08.00น.-17.00น.

ติดต่อเรา

ที่อยู่
-, หมู่ที่ 6 หมู่บ้านโป่งแยงใน ตรอก/ซอย -, ถนน - ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชัยงใหม่, 50180
เบอร์โทรศัพท์
098519922
Email
msn7029rpf@gmail.com

แผนที่และการเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ถึงอำเภอแม่ริมบริเวณ กม. 17 เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 15-16 กิโลเมตร ถึงวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตร ที่ทำการศูนย์ฯ อยู่ซ้ายมือ หมายเหตุ.- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท เที่ยวได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นเส้นทางบางช่วงาของหมู่บ้านต้องใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟในฤดูฝน หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างจากตลาดวโรรส